Měření rychlosti obecní policií - pokračování

19.2.2009

Krajský úřad Ústeckého kraje vydal dne 4.2.2009 stanovisko k měření rychlosti obecní policií s poněkud odlišným obsahem nežli bylo vydáno na MD. Úsudek si udělejte sami:

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor dopravy a silničního hospodářství

 

Velká Hradební 3118/48

 

400 02 Ústí nad Labem

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

v územním obvodu Ústeckého kraje – úsek přestupků v dopravě + registr řidičů

 

 

Obecním policiím zřízených obcemi v územním obvodu Ústeckého kraje

tel.:  +420 475 657 525

fax.: +420 475 200 245

url:   www.kr-ustecky.cz

 

 

 

 

datum:

 

4. 2. 2009

naše značka:

80/DS/09/21799/Koe

vyřizuje/tel.:

JUDr. Körner/475 657 598

e-mail:

koerner.s@kr-ustecky.cz

     

 

Měření rychlosti vozidel obecní policií – upřesnění stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

V návaznosti na změny právní úpravy provozu na pozemních komunikacích a zejména                     ve vztahu ke sdělením ministerstva dopravy čj. 44/2009-160-OST/2 ze dne 2. 2. 2009 a čj. 38/2009-160-OST/2 ze dne 15. 1. 2009, s nimiž se neztotožňuje, vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, toto upřesňující stanovisko.

 

Podle ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích                    a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) od 1. 1. 2009 je obecní policie „opět“ oprávněna měřit rychlost vozidel.

Ustanovení § 79a odst. 1 uvedeného zákona upravuje, že tuto činnost obecní policie vykonává                    na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií (rozuměno Policií České republiky).

Ustanovení § 79a odst. 2 téhož zákona dále přesně stanoví, že obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, po posouzení uvedených legislativních změn konstatuje následující.

Podle ustanovení § 62 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. se přenosnou svislou dopravní značkou rozumí dopravní značka umístěná na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle.

Podle ustanovení § 62 odst. 5 téhož zákona pak prováděcí právní předpis stanoví význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a jejich symbolů.

Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 361/2000 Sb. je vyhláška č. 30/2001 Sb.,                           kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu                        na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 30/2001 Sb.“) která jednoznačně upravuje grafické provedení dopravních značek.

Zákonem č. 480/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb. a zákon                     č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, novelizované znění ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb. ovšem výše uvedené dopravní značky pouze popisuje, ale neupravuje přesně jejich provedení ani grafickou podobu.

 

Podle názoru zdejšího úřadu se v případě ustanovení § 79a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. jedná o tzv. marginální ustanovení, které nelze použít do té doby, dokud nebude v příslušném právním předpisu legalizována grafická podoba a provedení dopravních značek „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“                      a „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.

Je totiž nutné si uvědomit, jakou úlohu mají zmíněné dopravní značky plnit. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, konstatuje, že tyto značky jsou ve vztahu k řidiči a dalším účastníkům provozu na pozemních komunikacích výlučně informativní a nejsou pro ně žádným způsobem právně závazné, tj. neplynou z nich nikomu žádné povinnosti. Tyto dopravní značky a jejich umístění jsou jen a pouze jednou ze zákonem stanovených podmínek, při jejichž naplnění má obecní policie legitimaci k měření rychlosti vozidel, to znamená, že jejich použití výhradně v souladu                se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 30/2001 Sb. opravňuje obecní policii k měření rychlosti vozidel. V souvislosti s tím je na místě poznamenat, že místní úprava provozu na pozemních komunikacích formou výše zmíněných značek, pokud tyto nejsou upraveny v zákoně č. 361/2000 Sb, respektive ve vyhlášce č. 30/2001 Sb., je rovněž pouze informativní povahy, bez právní závaznosti              pro řidiče a ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zdejší úřad dospěl k závěru, že ode dne 1. 1. 2009 není měření rychlosti obecní policií při současné platné a účinné právní úpravě legální a jakékoli oznámení o přestupku, které postoupí obecní policie správnímu orgánu, bude s největší pravděpodobností postrádat důkazní prostředky, které by byly v souladu s právními předpisy, viz ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“). Řízení o takovém přestupku je pak zcela bezpředmětné a v rozporu s právními předpisy a rozhodnutí ve věci, které by bylo v takovém řízení vydáno, by bylo předmětem přezkumného řízení a jako takové by bylo zrušeno. Podle názoru zdejšího úřadu je zahájení řízení v daných případech nadbytečně administrativní a nehospodárné, navíc by pouze více zatížilo správní orgány, které by takové řízení vedly v I. stupni, i Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jenž by jako nadřízený správní orgán musel vést odvolací a přezkumná řízení.

Pokud by přesto obecní policie oznamovala správním orgánům přestupky, které by souvisely s rychlostí vozidel, správní orgány by měly důsledně vyžadovat cestou svých nadřízených od obecní policie doložení naplnění podmínek, že měření rychlosti bylo prováděno výhradně v úseku určeném policií konkrétním přípisem (telefonické nebo ústní určení nepostačuje, neboť není průkazné a jako podklad pro rozhodnutí přezkoumatelné) a že počátek a konec tohoto úseku byl v době měření řádně označen příslušnými přenosnými dopravními značkami, jejichž grafickou podobu a provedení upravuje příslušný právní předpis.

 

Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nemůže zdejší úřad případná rozhodnutí správních orgánů ve věci v žádném případě potvrdit. V případě přestupků projednaných v blokovém řízení obecní policií pak tato řízení budou předmětem přezkumného řízení vedeného z moci úřední zdejším úřadem a rozhodnutí o uložení blokové pokuty budou v tomto přezkumném řízení zrušena.

 

Výše uvedené závěry se týkají samozřejmě všech měření rychlostí, která provádí obecní policie, včetně stacionárních měření rychlosti, doposud realizovaných v Ústí nad Labem, v Bílině a v Dubí.

 

Toto upřesnění Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, považujte, prosím, za směrodatné dnem rozeslání na Vaše mailové adresy.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                             JUDr. Stanislav Körner

                                                                                                              vedoucí oddělení

                                                                                                       dopravně správních agend

 

 

 

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Nejčtenější články za 30 dní

17.9.2021
Prodám Jawa 125 Travel

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13281)

11% (2002)

2% (439)

11% (2045)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021