Zákon na ochranu spotřebitele od 28.3.2016

30.1.2016

Zde najdete nové povinnosti, které ukládá zákon na ochranu spotřebitele, s drobným komentářem pro potřeby autoškol včetně plného znění zákona.

Úplné znění zákona na ochranu spotřebitele:  admin/files/1992-634-ochrana-spotrebitele-od-1.2.2016.doc

Výběr z mnoha nových povinností na ochranu spotřebitele

(platí i pro provozovatele autoškol a školicích středisek řidičů)

Zákonem č. 378/2015 Sb. se novelizuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Od 28.12.2015 zavádí nové definice a povinnosti:

obchodní praktiku jako způsob chování prodávajícího spočívající v konání, opomenutí, prohlášení, obchodním sdělení včetně reklamy a uvedení na trh související s propagací, prodejem nebo dodáním výrobku nebo služby spotřebiteli

 

nabídku ke koupi, rozhodnutí ohledně koupě, podstatné narušení ekonomického chování spotřebitele, nepatřičné ovlivňování

 

Nekalá obchodní praktika

-          je v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě.

-          je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.

-          zejména jde o klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 5a a agresivní obchodní praktika podle § 5b. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.

-          užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

 

Klamavá konání

-          obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

-          za klamavou se považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně:

o   existence a podstaty služby,

o   hlavních znaků služby (dostupnost, výhody, rizika, vyřizování reklamací a stížností)

o   rozsahu závazku prodávajícího, motivu pro obchodní praktiku a podstaty prodejního postupu, prohlášení nebo symbolu týkajících se přímého nebo nepřímého sponzorování nebo schválení prodávajícího nebo výrobku nebo služby,

o   ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody,

o   podstaty, charakteristických rysů a práv prodávajícího nebo jeho zástupce, například jeho identifikace a majetku, způsobilosti, postavení, schválení, přidružení nebo vztahů, práv průmyslového, obchodního nebo duševního vlastnictví nebo jeho ocenění a vyznamenání, nebo

o   práv spotřebitele, včetně práva na vrácení kupní ceny vyplývajících z práv z vadného plnění nebo rizika, kterému může být vystaven.

 

Klamavá opomenutí

-          Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.

-          za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace uvedené v odstavci 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odstavci 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

-          nejsou-li patrné ze souvislostí, považují se v případě nabídky ke koupi za podstatné informace

o   hlavní znaky služby v rozsahu odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku, jakož i službě,

o   adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet,

o   cena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, nebo pokud z povahy výrobku nebo služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu, a případně i veškeré další platby za dopravu nebo dodání, nebo pokud tyto platby nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové další platby,

o   ujednání o platebních podmínkách, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností, pokud se odchylují od požadavků odborné péče,

o   právo na odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují, a podmínky jejich uplatnění.

Připomenutí povinností platných před 28.12.2015:

Informační povinnosti:

-          prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o charakteru poskytovaných služeb, o riziku souvisejícím s poskytovanou službou.

-          prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy11) a přímo použitelným předpisem Evropských společenství11a) spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.

-          Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb:

-          na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

-          v provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

 

Správní delikty

-          nesplnění uvedených povinností je správním deliktem a může za ně být uložena pokuta podle druhu porušení až do 3 mil. Kč.

 

Další povinnosti, které budou platit od 1.2.2016:

-          povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný (§14 návrhu zákona). Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto orgánu. Jestliže provozovatel autoškoly nebo školicího střediska provozuje internetové stránky, uvede tyto informace též na těchto internetových stránkách. Tyto informace spotřebiteli poskytne i v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, pokud nedojde mezi nimi k přímému urovnání sporu.

-          subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je pro potřeby provozovatelů autoškol a školicích středisek Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 

Co z toho pro autoškoly mimo jiné vyplývá:

 

Provozovatel autoškoly musí mimo jiných povinností informovat o nabízené službě úplně, aby umožnil zákazníkovi rozhodnout se pro jeho službu na základě věcně správných a úplných informací. Nesmí zákazníka uvádět v omyl o podstatě služby, ceně, výpočtu ceny nebo konkrétní cenové výhody.

Provozovatel autoškoly by měl u každého druhu výuky a výcviku přesně uvést, z jakých položek se výuka a výcvik skládá (počty hodin teorie, praktického výcviku, praktických jízd), měl by zcela jednoznačně informovat o délce vyučovací hodiny a orientační délce celého výcviku. Určitě by neměl zapomenout informovat o tom, co musí žadatel zaplatit kromě ceny za kurz (správní poplatek za zkoušku) a co zaplatí, pokud zkoušku neudělá. Uvedené informace lze ve smyslu zákona považovat za „hlavní znaky služby“, přičemž tyto jsou považovány za „podstatné informace“.

Za podstatnou informaci se považuje i adresa a totožnost prodávajícího. Na webových stránkách musí být toto uvedeno i s ohledem na ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku, kde stojí:

„Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten. Tyto údaje jsou povinné už proto, aby zákazník věděl, kde může uplatnit případnou reklamaci.

 

Klamavé obchodní praktiky

Lze doporučit důkladně prostudovat přílohu č. 1 zákona, která pojednává o zakázaných klamavých praktikách.

 

Jako příklad:

„f) nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí,“

 

Toto je typické nabízení kurzu za zvýhodněnou cenu, která platí do konce měsíce, přičemž tato „sleva“ se opakuje každý měsíc prakticky pořád. Zajímavé jsou i informace o správních deliktech a pokutách za tam uvedená protiprávní jednání, uvedené v § 24 zákona.

 

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zákony a vyhlášky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Nejčtenější články za 30 dní

17.9.2021
Prodám Jawa 125 Travel

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13281)

11% (2002)

2% (439)

11% (2045)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021