Q&A k Novým testovým otázkám a jejich tvorbě s Ing. Alešem Horčičkou

05. 12. 2022
Q&A k novým testovým otázkám

Odpovídá Ing. Aleš Horčička - předseda Asociace autoškol

1. Proč jste se vůbec pustili do tvorby nových testových otázek?
2. Jakým způsobem jste se odrazili před přípravou nových testových otázek?
Q&A k Novým testovým otázkám a jejich tvorbě s Ing. Alešem Horčičkou

Q and A k Novým testovým otázkám 
Odpovídá Ing. Aleš Horčička - předseda Asociace autoškol

1. Proč jste se vůbec pustili do tvorby nových testových otázek?
Na počátku tohoto rozhovoru musím zmínit, že nás nikdo nás k tvorbě nenutil... Nicméně nechceme být pouhými kritiky toho co v oblasti vzdělávání řidičů nejde, těch máme v sektoru myslím dostatek, ale společně s kolegy z Asociace autoškol aktivně pracujeme a věci měníme k lepšímu. Zřetelně a mnoho let vidíme ve zlepšení teoretické části zkoušky výrazný potencionál a možnost objektivního, jednotného a maximalistického zkvalitnění závěrečné zkoušky a tím i úrovně začínajících řidičů. Proto jsme se již někdy v roce 2017 začali tímto tématem velmi intenzivně zabývat a začali oslovovat partnery se snahou „oživit“ teoretickou závěrečnou zkoušku.

2. Jakým způsobem jste se odrazili před přípravou nových testových otázek?
Nejprve jsme zpracovali komplexní analýzu původních stávajících cca 850 otázek v porovnání s ustanoveními Zákona č. 361/2000 Sb. a další legislativy, které byli používány v systému eTesty k termínu roku 2021. Zároveň jsme se ve spolupráci s partnery zaměřili na doplnění ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. , aktualizovali jsme dopravní značení z Vyhlášky č. 294/2015 Sb. , prostě aktualizovali všechny novinky dopravní legislativě tak tak, abychom postupně doplnili vše co v závěrečné zkoušky chybí a nebo bylo nedostatečně obsaženo.

3. Kdo na testových otázkách pracuje?
Asociace autoškol zajistila kompletní financování této projektové akce prostřednictvím úspěšně hodnoceného projektu ve Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a sestavila aktuálně 25 členný tým ze zástupců Autoškol, zkušebních komisařů, Policie ČR, Besip, Dopravních psychologů, Ministerstva dopravy, Akademického sektoru, Krajských úřadů, CSPSD a dalších subjektů, kteří se cca 1x měsíčně online setkávají a připravují návrhy nových otázek a demokraticky hodnotí již navržené nové testové otázky.

Následně probíhá ještě schvalovací část ve validizační skupině se zástupci Ministerstva dopravy a Policie ČR. Otázky jsou dílem široké skupiny odborných subjektů, kteří se spolupodílejí na jejich přípravě. Dovolte mi všem v této části odpovědi poděkovat za jejich intenzivní práci a osobní přínos rozvoji českému vzdělávání řidičů.

4. Jaké druhy testových otázek připravujete?
Naším hlavním cílem je v budoucnu nemít v závěrečné zkoušce žádnou otázku bez obrazové podpory. Tedy minimálně s fotografií, ale v budoucnu optimálně s reálnou dopravní situací, kterou bude muset začínající řidič správně vyhodnotit, ať již bydlí v Praze, Ostravě nebo Mladé Boleslavi... Do budoucna dokonce plánujeme možnost speciálního algoritmu, který bude vybírat testové otázky i podle dopravní infrastruktury v místě zkoušky. Tedy nemáš v lokaci svého ORP dálnici? Budeš tedy mít dálnici v teoretickém testu. Nemáš v lokaci svého ORP tramvaje? Budeš mít tramvaje v závěrečném testu... atd...

5. Jaké druhy testových otázek připravujete? Kam se zařazují?
 Veškerá tvorba testových otázek vychází aktuálního rozdělení "košů" do kterých se musí testové otázky zařadit. Tedy musíme připravit otázky pro skupiny "Pravidel silničního provozu, dopravního značení, souvisejících předpisů, zdravovědy, podmínek provozu vozidel, atd". Naší snahou je každou kategorii doplnit o nové otázky reflektující legislativu, technický vývoj, novinky ve vzdělávání i třeba nejčastější dopravní přestupky pozorované Policií ČR. Některé otázky jsou tedy exaktní a vycházejí z legislativy se snahou ji pouze necitovat, ale transformovat ji do srozumitelnější formy pro mladé řidiče. Některé otázky, jako například ZBJ, nemají často přímou legislativní cestu, ale naší snahou je popularizovat některé často nedodržovaná pravidla ZBJ, jako například: špatná obuv, nevěnování si řízení z různých úhlů pohledu, bezpečná vzdálenost atd. Popularizací těchto témat a jejich odbornou diskuzí často dokážeme upozornit na již dříve zmiňované „řidičské nešvary“, které se některým řidičům zdají být běžné, ale rozhodně nejsou bezpečné…

6. Kolik otázek máte v plánu?
Aktuálně jsme cca v polovině první části projektu, která končí 31.12.2023 a rádi bychom doplnili základní balík testových otázek o několik set testových otázek s obrazovou podporou a o několik desítek dynamických testových otázek. Ať již animovaných nebo z reálných dopravních situací... Věříme, že touto cestou a konkrétní prací pomalu ale jistě zvyšujeme pomyslnou "laťku" znalostí, které musí žadatel prokázat u teoretické zkoušky pro získání řidičského oprávnění.

7. Je něco, co Vás při tvorbě nových testových otázek překvapilo?
Velmi pozitivně vnímám reakce veškeré odborné i neodborné veřejnosti. Vnímám jako náš společný úspěch, že se nejen řidiči připravující na závěrečné zkoušky, ale i jejich rodiče a prarodiče nově „testují“ a ověřují si své znalosti z pravidel silničního provozu. Zaujali jsme mnoho novinářů a odborných médií, kteří s námi vždy jednou za cca za 3-4 měsíce na Ministerstvu dopravy při tiskové konferenci ověřují své znalosti nejen z pravidel silničního provozu…. Krásným příkladem jsou otázky týkající se vyjíždění vozidel z Obytných a Pěších zón, u kterých se toto pravidlo stalo doslova „virálním“ a dnes již ho zná snad již každý řidič a účastník silničního provozu…

8. Co říkáte na kritiku některých nových testových otázek?
Každý, kdo pracuje, tak musí předpokládat, že může být kritizován. Každý, kdo kritizuje si musí osobně vyhodnotit co udělal pro zlepšení sektou vzdělávání řidičů sám…

Bohužel jsme nemohli do přípravné a validizační skupiny obsadit všechny subjekty z oboru vzdělávání řidičů a je zřejmé, že kritický pohled na tvorbu nových otázek mají hlavně ti, kteří osobně nezjistili jak náročný je proces tvorby kvalitní testové otázky… Nicméně pozornost na Nové testové otázky z celého spektra sektoru vzdělávání řidičů nás těší a již sama tato pozornost pomáhá šířit široké povědomí o potřebných znalostech k žadatelům o řidičské oprávnění tím zvyšujeme jejich kvalitativní úroveň nejen na závěrnou zkoušku, ale hlavně do jejich osobního řidičského života…

9. Co byste na závěr vzkázal čtenářům tohoto příspěvku?
Pokud mají čtenáři tohoto článku nějakou zajímavou dopravní situaci nebo dopravní problém o kterém si myslí, že by stálo za to, aby byl obsažen v závěrečné zkoušce z pravidel silničního provozu, tak jim doporučuji navrhnout si tuto otázku prostřednictvím našeho informačního rozhraní zde: https://priprava.noveotazky.cz/

Pracovní skupina se bude Vámi navrženými otázkami zabývat a již nyní je příjemné slyšet od našich kolegů nejen z autoškol, jak jsou rádi, že se jejich blízká a konkrétní problematická dopravní situace objevila nově u závěrečných zkoušek uchazečů z celé ČR.

Na závěr si dovoluji doporučit všem čtenářům aby si vyzkoušeli: 

A) Nové dynamické dopravní situace

B) Nové statické testové otázky s obrazovou podporou z roku 2021

C) Nové statické testové otázky s obrazovou podporou z roku 2022


PS: aktuálně připravujeme další sadu testových otázek, které se zaměřují poprvé na řidiče skupin C, D, E