Stanovy spolku Asociace autoškol České republiky, z.s.

Článek I. Název spolku

Asociace autoškol České republiky, z.s.

Článek II. Sídlo spolku

Praha

Článek III. Účel spolku

1. Účelem spolku je:

a) hájit zájmy a práva majitelů, učitelů a ostatních pracovníků autoškol a akreditovaných školicích středisek řidičů

b) zajišťovat poradenskou činnost pro členy spolku v oblasti legislativy, metodiky, ekonomiky a materiálního zabezpečení výcviku řidičů a přípravy učitelů

c) vzdělávací činnost zejména pro učitele autoškol, lektory školicích středisek, zkušební komisaře a mladé začínající řidiče

2. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti zejména v těchto oblastech:

a) účast na legislativních pracích při přípravě a vydávání právních norem dotýkajících se činnosti autoškol a školicích středisek, postavení a práv jejich majitelů, učitelů a lektorů

b) členství v Evropské federaci autoškol a účast na akcích, které pořádá

c) účast na vnitrostátních i mezinárodních akcích, které se týkají problematiky autoškol

d) prosazování poskytování služeb v autoškolách a školicích střediscích v souladu s právními předpisy a v nejlepší kvalitě

e) prosazování dodržování dobrých mravů v hospodářské soutěži mezi autoškolami a školicími středisky

f) ochrana spotřebitele – zákazníků autoškol a školicích středisek

3. Vedlejší činnost spolku

a) výdělečná činnost pro podporu hlavní činnosti spolku, zejména pořádání seminářů pro odbornou veřejnost

Článek IV.

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem autoškoly s platnou registrací, provozovatelem školicího střediska řidičů s platnou akreditací dle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále učitel autoškoly a lektor školicího střediska. Přidruženým členem může

být i jiná fyzická nebo právnická osoba, která prokáže zájem o činnost spolku. Přidružený člen nemá právo volit a být volen do orgánů spolku.

2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím výkonné rady za podmínky podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Na členství ve spolku není právní nárok.

3. Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) volit orgány spolku,

c) být volen do orgánů spolku,

d) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

e) odvolat se k valné hromadě proti rozhodnutí výkonné rady

f) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

4. Povinnosti člena spolku:

a) chovat se čestně vůči spolku,

b) dodržovat stanovy spolku,

c) podílet se na činnosti spolku,

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

e) platit členské příspěvky,

f) dodržovat dobré mravy při provozování autoškoly a školicího střediska.

5. Členství ve spolku zaniká:

a) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku.

b) vyloučením pro porušení stanov,

c) smrtí nebo zánikem,

d) vyškrtnutím z evidence pro nezaplacení členského příspěvku po dodatečné výzvě k plnění

e) zánikem spolku.

6. Přerušení a obnovení členství

a) Členství ve spolku může být na žádost člena nebo rozhodnutím výkonné rady přerušeno. Po dobu přerušení členství není člen povinen platit členský příspěvek

b) Výkonná rada může rozhodnout o obnovení členství toho člena, který po vyškrtnutí podle odst. 5 písm. d) zaplatil členský příspěvek na další období

Článek V. Orgány spolku

Oddíl 1 – Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku

2. Valnou hromadu svolává statutární orgán spolku jedenkrát za rok nebo podle potřeby

3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí o zrušení spolku, ke kterému je nutný souhlas dvou třetin přítomných členů.

5. Náhradní valná hromada:

a) pokud není v pozvánce na valnou hromadu uvedeno jinak, považuje se tato pozvánka současně za pozvánku na náhradní valnou hromadu, která se koná 30 minut poté, kdy měla být podle pozvánky zahájena valná hromada

b) náhradní valná hromada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů.

6. Valná hromada:

a) schvaluje a mění stanovy spolku

b) určuje hlavní zaměření činnosti spolku

c) schvaluje program jednání, volební a jednací řád valné hromady

d) volí a odvolává členy výkonné rady. Způsob volby výkonné rady odsouhlasí valná hromada před hlasováním.

e) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období

f) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období

g) může zrušit rozhodnutí výkonné rady, s výjimkou rozhodnutí, která se dotýkají práv třetích osob

h) může rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

Oddíl 2 – Výkonná rada

1. Výkonná rada je statutárním orgánem spolku. Výkonná rada má 5 až 11 členů (předseda, dva místopředsedové, a členové). Počet členů pro konkrétní funkční období určí valná hromada na volebním shromáždění.

2. Funkční období výkonné rady je 5 let.

3. Výkonná rada ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy spolku.

4. Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

5. Výkonnou radu svolává předseda, nebo jím pověřený člen výkonné rady, na základě plánu nebo aktuální potřeby, nejméně však třikrát do roka.

6. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

7. Výkonná rada zejména:

a) svolává valnou hromadu

b) spravuje majetek spolku

c) navrhuje volební a jednací řád valné hromady

d) jmenuje pokladníka spolku

e) schvaluje přijetí nových členů

f) vede seznam členů, který není zpřístupněn. Změny v seznamu provádí pověřený člen výkonné rady.

g) rozhoduje o vyloučení člena

h) rozhoduje o výši členského příspěvku členů a přidružených členů a termínu splatnosti

i) rozhoduje o všech věcech, které ze zákona nebo stanov nejsou určeny valné hromadě

8. Spolek zastupuje navenek předseda nebo některý z místopředsedů, každý z nich samostatně, ve zvláštních případech i další členové spolku zmocnění výborem.

9. Funkce v orgánech spolku jsou čestné, při jejich výkonu přísluší členům náhrada nezbytně nutných výdajů.

Oddíl 3 – Hlasování a jednání per rollam a on-line

1. Pokud je to nezbytně nutné k rozhodnutí výkonné rady nebo valné hromady v konkrétní věci a věc nesnese odklad, může být hlasováno distančně pomocí technických prostředků na dálku, např. elektronickým formulářem, emailem nebo prostřednictvím on-line elektronické konference.

2. V takovém případě se namísto svolání příslušného orgánu rozešle emailem nebo poštou otázky k řešení a stanoví se postup při hlasování, popřípadě se příslušný orgán svolá do on-line elektronické jednací místnosti.

3. Usnesení v distančním hlasování emailem nebo elektronickým formulářem je přijato většinou členů příslušného orgánu spolku; v případě on-line jednací místnosti většinou online přítomných členů.

Článek VI Zrušení spolku

1. O zrušení spolku rozhoduje valná hromada nebo soud z důvodů stanovených občanským zákoníkem.

2. Likvidátora spolku jmenuje výkonná rada.

3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy spolku.

Článek VII Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

V Starých Splavech dne 28. 1. 2021

Ing. Aleš Horčička JUDr. Ing. Ondřej Horázný Ing. Jiří Novotný

předseda spolku místopředseda spolku místopředseda spolku