Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 23.11.2020

22. 11. 2020
Asociace autoškol zaujímá následující stanovisko k Usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20.11.2020
Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 23.11.2020

Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 23.11.2020

Asociace autoškol zaujímá následující stanovisko k Usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20.11.2020

Usnesení vlády č. 1201 ke stažení:

admin/files/2020/2020-11-20-1201-Omezeni-maloobchodu-1201.pdf

Stanovisko AA ČR ke stažení:

admin/files/2020/Stanovisko-AAČR-k-prozovani-autoskol-od_23_11_2020.pdf V Praze dne

22.11.2020


Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 23.11.2020

Právní východisko

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven: (výčet), přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje ……

4. dále

d) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., …, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., …; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob….

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:

12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

Na základě shora uvedeného Asociace autoškol zastává následující právní názor:

Na základě shora uvedeného Asociace autoškol zastává následující právní názor:

1. přijímat nové žáky, tedy prodávat službu v provozovně nelze, avšak toto lze řešit distančně,

2. nelze provádět žádnou teoretickou výuku,

3. vydaná usnesení se vykládají ve vzájemném celku, takže je možné provádět pouze doplňovací (praktický) výcvik podle § 19 zákona č. 247/2000 Sb.

Doplňovací výcvik je možné poskytovat pouze pro žadatele:

a) s výcvikem již ukončeným podle § 30 odst. 1,

b) podrobujícím se opakované zkoušce z praktické jízdy

c) podrobujícím se přezkoušení podle § 45, 45a, 45b cit. zákona

4. zkoušky jsou omezeny na 10 osob, jinak mohou probíhat bez omezení.

Doporučujeme provozovatelům autoškol a zkušebním komisařům se v týdnu od 23.11. do 27.11.2020 soustředit na opravné zkoušky již přihlášených žadatelů kterým byl zrušen původní termín zkoušky, zkoušky z profesní způsobilosti, přezkoušení z odborné způsobilosti, tak aby byl snížen tlak na termíny zkoušek po ukončení zákazu provozu autoškol...

Vše výše uvedené je třeba provádět za dodržení stanovených omezujících hygienických opatření.

Věříme, že od 30.11. dojde k přesunu v PES na 3 stupeň a budeme moci poskytovat naše služby již v plném rozsahu...

Asociace autoškol ČR, z.s.

Odůvodnění výše uvedeného stanoviska:

1. přijímat nové žáky, tedy prodávat službu v provozovně nelze, avšak toto lze řešit distančně,

2. nelze provádět žádnou teoretickou výuku,

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201 není možné podnikat v provozovnách a tím tedy i platí zákaz činnosti provozovat teoretickou přípravu žadatelů o řidičská oprávnění a profesní školení řidičů. Alternativními způsoby je možné řešit přijímání (nikoliv zahajování) nových uchazečů (okénko, pošta, atd.)

3. vydaná usnesení se vykládají ve vzájemném celku, takže je možné provádět pouze doplňovací (praktický) výcvik podle § 19 zákona č. 247/2000 Sb.

Doplňovací výcvik je možné poskytovat pouze pro žadatele:

a) s výcvikem již ukončeným podle § 30 odst. 1,

b) podrobujícím se opakované zkoušce z praktické jízdy

c) podrobujícím se přezkoušení podle § 45, 45a, 45b cit. zákona

Právo absolvovat zkoušku má žadatel podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201 čl. I. odst. 4d. Od tohoto práva nelze odtrhnout právo žadatele na to, aby mu k této zkoušce byla poskytnuta odpovídající příprava, tedy doplňovací praktický výcvik. Předmětné usnesení musí být vykládáno ve vzájemném souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 247/2000 Sb. a 361/2000 Sb. Pokud je v zákonu č. 361/2000 Sb. v § 3 umožněno žadatelům řídit motorové vozidlo při zkoušce nebo přezkoušení a také při přípravě na tyto zkoušky, potom by výklad spočívající v možnosti absolvovat pouze zkoušku byl proti smyslu a účelu předmětných zákonných ustanovení. Tato ustanovení mají za cíl mít při zkoušce či přezkoušení řádně připraveného žadatele.

Smyslem vládních usnesení je omezení kontaktů mezi osobami. Při zkoušce z praktické jízdy se účastní žadatel, učitel autoškoly a zkušební komisař. Při doplňovacím výcviku jsou ve vozidle pouze dvě stejné osoby jako u zkoušky, tedy pouze učitel a žadatel. Riziko je tedy stále stejné či spíše menší.

4. zkoušky jsou omezeny na 10 osob, jinak mohou probíhat bez omezení.

Znamená to tedy, že teoretické zkoušky se může účastnit 9 žadatelů a zkušební komisař.

Závěr

Výše uvedené stanovisko Asociace autoškol je v souladu se smyslem všech aktuálně platných nařízení vlády, ministerstva zdravotnictví a rozvolňující některé sektory podnikání postupným způsobem.

Asociace autoškol nepochybuje, že rozvolnění zkoušek od 23.11.2020 mělo za cíl snížit nápor na zkušební místa na ORP po kompletním rozvolnění provozu autoškol.

Asociace autoškol nepochybuje, že výklad aktuálních usnesení vydaných vládou ČR je v přísném souladu s jejich smyslem a účelem.

Asociace autoškol nepochybuje, že aktuální znění usnesení vlády číslo 1201 mělo za cíl mít u zkoušky řádně připraveného žadatele, tak aby zkouška nebyla zbytečná nebo dokonce nebezpečná pro ostatní účastníky silničního provozu...

Asociace autoškol důrazně doporučuje dodržovat stanovená omezující hygienická opatření všem provozovatelům autoškol.