L17: Odpovídáme na nejčastěji kladené dotazy

19. 10. 2023
Na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů 2023 jsme představili připravovaný program L17, který s rokem 2024 odstartuje. Jaké jsou nejčastější dotazy, na které jste se ptali?
L17: Odpovídáme na nejčastěji kladené dotazy

Než se začtete do jednotlivých dotazů, doporučujeme také nahlédnout na webové stránky www.autoskolal17.cz, kde najdete všechny důležité detaily. 


Proč by někdo chtěl být zapojen do systému L17? 

Začínající řidič může řídit o rok dříve, než jeho vrstevníci. Rodič je motivován jak tím, že chce, aby jeho dítě dobře řídilo, tak i samotným dítětem, které chce řídit. Spíše se začínající řidič nevyboduje v rámci „řidičáku na zkoušku“, bude-li jezdit v doprovodu. Ideální pro rodiče, např. při cestě na chatu, na nákup, apod. Mohou předat to nejlepší ze svých zkušeností v rámci běžných rodinných cest, seznámit potomka s rodinným vozidlem, vypěstovat správné řidičské návyky i uživatelské návyky ve vztahu k vozidlu apod. a to při vynaložení minima nákladů. 

Kolik začínajících řidičů předpokládáte, že využije L17? 

Po několika letech od uvedení systému do praxe předpokládáme využití u cca 1/3 řidičů, kteří dnes získávají ŘO sk. B v 18 letech. Vycházíme ze zkušeností ze SRN. 

Jaké jsou náklady pro rodiče, žadatele? 

V podstatě nulové, protože bude žadatel řídit na takových cestách, které by se stejně v rámci komunity realizovaly, na nákup, na chatu, atd. Jen tyto cesty budou využity k získání dovedností mladého řidiče v kontrolovaném prostředí za přítomnosti odpovědného mentora. 

Musí být mentor rodič, nebo rodinný příslušník? 

Nemusí. Byť rodič bude asi nejčastěji mentorem. 

Kolik můžu mít maximálně lektorů? 

Počet mentorů na řidiče L17 omezen na max. 4. Záleží na životních potřebách a volbě samotného řidiče L17 za souhlasu/podání žádosti jeho zákonného zástupce. Počet začínajících řidičů na jednoho mentora není omezen. 

Proč právě 4 mentoři? 

Bude tak zajištěna diverzita řidičských zkušeností a zároveň vyváženost pochopení pro mladistvého řidiče, dostatečná časová flexibilita a zároveň znalost ovládání konkrétního (většinou rodinného) vozidla. (pozn: Praktické zkušenosti z autoškolství potvrzují, že pokud se u žadatele při praktickém výcviku střídá pokaždé jiný učitel, žadatel bývá zmatený, neorientuje se v požadavcích, příprava nemá vzestupnou tendenci. Analogicky: Výrazné střídání mentorů by mohlo mít kontraproduktivní účinek.) 

Co nastane, kdy v průběhu platnosti L17 přijdu o všechny mentory? 

Bude oznámeno začínajícímu řidiči a každému z mentorů. Začínající řidič nesmí řídit vozidla B bez přítomnosti schváleného mentora. V případě jízdy bez mentora spáchá přestupek se správním trestem zákazu činnosti na 6-12 měsíců a pokutou. 

Může být mentorem někdo, s kým zákonný zástupce nesouhlasí? 

Ne, každý mentor musí být zapsán do CRŘ na žádost a za souhlasu zákonného zástupce. A to fyzicky na ORP nebo elektronicky. 

Garantuje věk, bezúhonnost a praxe, že bude dobrým mentorem? 

Schválený mentor musí splňovat náročné požadavky na bezúhonnost a na praxi. Riziko, že nebude osoba dobrým mentorem je minimalizováno také věkem. Přesto je v zájmu mentora i svěřence, aby si mentor své znalosti a schopnosti osvěžil např. spoluúčastí na výuce mladistvého v autoškole, účastí na kurzu bezpečné jízdy nebo na kurzech Start Driving, které MD podporuje. Tím se seznámí s novinkami v zásadách bezpečné jízdy, technickými novinkami atd. 

Jak bude prokazovat požadavky mentor, který není občanem ČR? 

Držení oprávnění 10 let doloží ŘP s vyznačeným datumem získání skupiny ŘO B., bezúhonnost (za posledních 5 let bez ZŘMV) doloží výpisem z evidence řidičů příslušného státu, kde byl předkládaný ŘP vydán. V případě potřeby, podle správního řádu, nutný oficiální překlad. 

Jak policie zkontroluje, že řidič je v režimu L17 a že ho doprovází mentor? 

Nahlédnutím do registru řidičů, kde zjistí veškeré informace. Policista při kontrole totiž vždy řidiče lustruje, jestli nemá např. zákaz řízení. 

Co, když mentor neplní/přestane plnit podmínky? 

ORP mladistvému řidiči a mentorovi oznámí, že přestal plnit podmínky a byl vyjmut ze seznamu mentorů daného žadatele. 

Jaké jsou povinnosti mentora při doprovázení mladistvého řidiče? 

Sedět na místě vedle řidiče, sledovat situaci v provozu a chování mladistvého, v případě potřeby poskytnout odbornou radu. Nebýt pod vlivem alkoholu a JNL, být zdravotně schopen k výkonu činnosti mentora, plnit podmínku bezúhonnosti (0 b a bez ZŘMV). 

Jaké správní tresty hrozí mentorovi při neplnění povinností? 

Správní trest musí být vyvážený ve vztahu ke správním trestům pro učitele autoškoly. Trest pouze finanční ve výši 4 000 – 10 000 Kč, (bez bodu a zákazu řízení), příkazem na místě je možní uložit pokutu ve výši 2 500 Kč. 

Jak se mentor doví, že nesmí vykonávat činnost mentora? 

ORP oznámí mentorovi, že byl vyřazen ze seznamu mentorů zapsaných k danému žadateli. 

Jaký správní trest hrozí mladistvému, bude-li řídit bez doprovodu schváleným mentorem? 

Pokuta 2 500 – 5 000 Kč, ZŘMV na 6-12 měsíců. 

Co se stane, pokud po úspěšné zk. nebude zapsán žádný mentor? 

Mladistvému žadateli bude na žádost se souhlasem zákonného zástupce a při splnění dalších podmínek uděleno ŘO, ale tento žadatel nesmí do doby zapsání aspoň jednoho mentora řídit vozidla sk. B. Po případném pozdějším zápisu mentora smí motorové vozidlo sk. B pod dohledem toho mentora na území ČR řídit.

Musí mentor vědět, že jím doprovázený řidič spáchal protiprávní čin a příp., jaká mu byla uložena sankce? 

Ne, i v případě, pokud by mladistvý řídil přes udělený zákaz, jedná se o odpovědnost mladistvého se všemi následky. Mentor nemůže být odpovědný za protiprávní jednání mladistvého řidiče. 

Bude zápis mentora do CRŘ zpoplatněn? 

Pokud bude žádost o zápis mentora podána současně se žádostí o udělení (nebo rozšíření např. ze sk. AM) řidičského oprávnění, není zápis zpoplatněn. Případné pozdější zápisy jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za podanou žádost. (Zpoplatněno je vydání samotného ŘP částkou 200 Kč.) 

Je vhodná digitalizace zápisu mentora? 

Z důvodu osobního podání žádosti o vydání řidičského průkazu a ověření totožnosti žadatele, není nutné řešit elektronicky. Postačí, když žadatel a jeho zákonný zástupce doloží osobně žádost o zápis mentora pří podání žádosti o řidičské oprávnění. Žádost o zápis mentorů lze samozřejmě učinit i elektronicky, prostřednictvím IS datových schránek. 

Jak se změní přístup k mladistvému řidiči, pokud dosáhne plné svéprávnosti před dovršením 18 let? 

I při získání plné svéprávnosti zůstává povinnost řídit do dovršení 18 let pod dohledem mentora. Administrativně právní úkony (vč. zápisu mentorů) však řeší bez zákonného zástupce. 

Jak budou prokazovány případné přestupky mentora? 

Zákon ukládá osobě mentora řadu povinností jejichž plnění kontrolují příslušné orgány. Prokazování případného protiprávního jednání probíhá standardními postupy. U požadavků, které mají deklarativní charakter se jejich nerespektování může projevit až v širších souvislostech, například při dopravní nehodě apod.

Kdo zaplatí škodu, když řidič v režimu L 17 způsobí dopravní nehodu? 

Jedná se o držitele řidičského oprávnění se všemi právy a povinnostmi. Na škodu způsobenou tímto řidičem je ve vztahu k odpovědnosti pohlíženo jako na kteréhokoli jiného řidiče. 

Jak se jako mentor dozvím, že plním podmínky, např. nemám zaznamenány žádné body? 

Stačí využít stávajících možností náhledu do údajů evidence řidičů. Každá osoba může získat výpis při návštěvě ORP nebo pracoviště CzechPoint, dále prostřednictvím Datové schránky nebo nahlédnout na Portálu občana a na Portálu dopravy. 

Co se stane se 17 letým řidičem v 18? Musí si vyměnit ŘP? 

Nemusí si nic měnit. Může již jezdit samostatně bez dalšího. Jeho ŘP získaný v 17 letech je stále platný po dobu 10 let. 

Co všechno musím doložit jako 17letý a jako mentor úřadu, abych mohl jezdit? 

Jako 17letý řidič požádáte se souhlasem zákonného zástupce o vydání ŘP, tedy podáte žádost o vydání ŘP, doložíte protokol o úspěšném absolvování zkoušky z odborné způsobilosti a posudek o zdravotní způsobilosti. Bude nutný doklad totožností a zaplacení správního poplatku. Pokud budete chtít řídit vozidlo sk. B, pak také seznam mentorů. Jako mentor podepíšete žádost, kterou 17letý řidič podá se souhlasem zákonného zástupce na ORP. 

Mohu cestovat do zahraničí, když jsem v režimu L 17? 

Ne. Možnost řídit motorové vozidlo skupiny B od 17 let umožňuje evropská směrnice o řidičských průkazech a český zákon pouze na území ČR. Po dovršení 18 let lze rovnou (bez doprovodu) řídit v zahraničí. 

Může být řidiči v režimu L 17 odebráno ŘO? 

Ano. Vztahují se na něj stejná práva a povinnosti jako na 18. letého řidiče. Navíc, může být potrestán, když bude řídit bez mentora. 

Můžu složit zkoušku už např. v 16,5 a požádat si o vydání řidičského oprávnění? 

Ne. Stanovený věk pro získání řidičského oprávnění minimálně 17 let zůstává zachován. Před dosažením tohoto věku nelze absolvovat závěrečnou zkoušku a nelze tedy ani získat řidičské oprávnění skupiny B 

Mohu v rámci udělení oprávnění B v 17 letech řídit i vozidla v rámci tzv. rovnocennosti? A jak je to s mentorem? 

V rámci L 17 získáváte plnohodnotné řidičské oprávnění vč. možnosti využití rovnocenností. Krom vozidel zařazených do skupiny B můžete řídit i ostatní vozidla, dokonce bez doprovodu mentora. Apelujeme však na to, že institut L17 je určen primárně pro získání zkušeností v kontrolovaném prostředí pod dohledem zkušeného a bezúhonného mentora na vozidle zařazeném do skupiny B. (L17 nemá být cestou, jak v rámci jedné investice získat oprávnění k řízení skútru do 125 cm3 v 17 letech bez absolvování výuky a výcviku a bez řádného vykonání náročné závěrečné zkoušky). 

Co se stane pokud řidič v režimu L 17 srazí chodce, příp. spáchá jiná protiprávní jednání? 

Za případná protiprávní jednání řidiče nese odpovědnost výhradně řidič a nikoli mentor. Pokud dojde např. ke sražení chodce, bude záležet, zda se bude jednat o přestupek či trestný čin (závisí na závažnosti zranění chodce), přičemž bude potrestán řidič, avšak se všemi specifiky pro trestání mladistvých osob (nižší tresty apod.). 

Německý model L17 dle argumentace AA hrozí zahlcením autoškol a má některé nevýhody, rakouský model by byl více výhodný. Proč stojíme za německým modelem? 

Rakouský model umožňuje řídit vozidla sk. B před vykonáním závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti, tedy v době, kdy 17 letý řidič ještě není odborně způsobilý. To s sebou přináší komplikace stran vydávání dokladu a problémy s možnou odpovědností, případně může evokovat pokus o legitimizaci řízení osob bez odborné způsobilosti. Německý model je pro veřejnost srozumitelnější a lépe odpovídá právnímu prostředí v ČR. Nelze předjímat, který žadatel ŘP chce a který jej potřebuje. Jistě může být řada osob, pro které bude v den dovršení 18 let velmi výhodné moci řídit, stejně tak, jako si dnes v 18 letech mladí řidiči jen „pořizují ŘP“, aby ho měli, protože se jedná o jakousi samozřejmost nebo módu. Ročně získá ŘP „B“ v 18 letech 44 000 řidičů, až se L17 zaběhne, předpokládáme u cca 1/3 z nich zájem o L17. Předpokládáme však postupné naběhnutí systému L17. Je však možné, že během prvního roku může případně nastat zájem, který navýší počet žadatelů, ale v dalších letech se vše vyváží. Lze však předpokládat, že se počet rozloží i tím, že ti žadatelé, kteří jsou mezi lety 17 a 18 se přikloní k 17 a nebudou posléze v 18. S ohledem na statistiky nemáme důvod se domnívat, že by došlo k zahlcení stávajícího vzdělávacího systému řidičů. 

Lze v rámci L17 provádět i sdruženou výuku a výcvik podle § 16 zákona č.247/2000 Sb.? A za jakých podmínek? 

Sdruženou výuku a výcvik lze provádět i v rámci režimu L17 a to tak, že žadatel, který splní stanovené podmínky, se může podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nejdříve po dosažení předepsaného věku. Je-li součástí sdružené výuky a výcviku příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a bude-li využito režimu L17, pak toto vozidlo může začínající řidič řídit jen při splnění podmínek režimu L17. Například bude sdružena výuka a výcvik pro skupinu B a T a žadatel se podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel po dovršení věku 17 let. Tím splní podmínku předepsaného věku pro skupinu T a vozidla spadající do této skupiny řídí samostatně bez dalšího omezení. Pokud se však rozhodne řídit i vozidlo, k jehož řízení je vyžadováno řidičské oprávnění skupiny B, pak toto vozidlo, do dovršení předepsaného věku, může řídit jen v doprovodu mentora. 

Lze v rámci L17 provádět i sdruženou výuku a výcvik v rámci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly a získání řidičského oprávnění je kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují? 

Sdruženou výuku a výcvik lze provádět v rámci režimu L17 i podle § 13 odst. (2) zákona č.247/2000 Sb. V rámci sdružené výuky a výcviku však není relevantní kombinace se skupinou C, neboť podmínkou pro udělení oprávnění skupiny Ca vydáno ŘP je dosažení věku min. 18 let. 

Proč není zápis mentora nutnou podmínkou pro udělení řidičského oprávnění sk. B pro žadatele od 17 let? 

Podmínění udělení řidičského oprávnění sk. B zápisem alespoň jednoho mentora s sebou přináší určité komplikace. 

  1. Pokud by došlo k situaci, kdy mentor přestane plnit podmínky jemu stanovené a bude vymazán, muselo by dojít k odejmutí řidičského oprávnění. Po zapsání nového mentora znovu o vrácení atd. 
  2. V rámci rovnocennosti řidičských oprávnění může řidič od 17 let řídit i např. motocykly a zde nelze požadavek přítomnosti mentora uplatnit. Podmíněním udělení oprávnění zápisem mentora by došlo ke krácení práva k řízení vozidel v rámci rovnocennosti.

Řešení spočívající v udělení ŘP bez podmínky mentora je efektivnější a výsledku v podobě podmínky řídit vozidlo sk. B pouze s mentorem je taktéž dosaženo. 

Proč není řidičské oprávnění sk. B vydané v 17 letech doplněno harmonizovaným kódem pro podmínění? 

Vytvoření a zápis nového harmonizovaného důvodu nedoporučujeme mj. z těchto důvodů: 

  1. Přítomnost mentora je vyžadována jen u vozidel zařazených do skupiny B, u vozidel řízených v rámci rovnocennosti ne. 
  2. Povinnost přítomnosti schváleného mentora kontrolní orgán snadno ověří kontrolou data narození řidiče. 
  3. Součástí silniční kontroly je obvykle nahlédnutí do evidence řidičů, ve které kontrolní orgán vyčte požadované údaje. 
  4. Nutnost novely vyhlášky, stanovení nového harm. kódu a s tím spojená administrativa. Harm. kód by byl v řidičském průkazu uveden po celou dobu platnosti řidičského průkazu, ačkoli platnost samotného kódu je maximálně 1/10 časové platnosti řidičského průkazu. 
  5. Harmonizovaný kód je zápis, jemuž veřejnost nemusí vždy přesně rozumět, což by mohlo vést ke snaze buď nevyužít L17 mladým řidičem (nechce mít nějaké omezení zapsané dlouhodobě) a nebo ke snaze o vymazání harm. kódu po ukončení jeho platnosti. 

Musí být vozidlo řízené neplnoletým řidičem v doprovodu speciálně označeno? A proč? 

Vozidlo řízené řidičem s doprovodem v režimu L 17 nemusí být speciálně označeno. Lze a je doporučeno využít stávajícího speciálního označení O3 pro vozidlo řízené řidičem začátečníkem. K povinnému označení nebylo přistoupeno z důvodu, že řidič v režimu L 17 se podrobil plnohodnotné zkoušce a je odborně způsobilým držitelem platného řidičského oprávnění a plnou odpovědností. Jak samotný institut L 17, tak i označení je ponecháno na dobrovolné bázi neboť nelze zaručit, že by povinné označení mohlo být ze zištných důvodů sňato. Obdobně je problematika řešena v SRN. V Rakousku se označení povinně používá, neboť v tomto případě je řidičem osoba, která ještě není zcela odborně způsobilá.