Zákon č. 365/2021 Sb. a novinky pro autoškoly

10. 10. 2021
Dne 8. října 2021 vyšel zákon č. 365/2021 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Přestože se nejedná o novelu zákona č. 247/2000 Sb., „o autoškolách“, nás, provozovatelů autoškol a našich žáků, ba i absolventů se významně dotkne.
Zákon č. 365/2021 Sb. a novinky pro autoškoly

Zákon č. 365/2021 Sb. a novinky pro autoškoly

JUDr. Ing. Ondřej Horázný

Dne 8. října 2021 vyšel zákon č. 365/2021 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Přestože se nejedná o novelu zákona č. 247/2000 Sb., „o autoškolách“, nás, provozovatelů autoškol a našich žáků, ba i absolventů se významně dotkne.

Automatická převodovka pro výcvik a zkoušku skupiny B+E.

V rámci legislativního procesu se ministerstvu dopravy nepodařilo převést do českého práva směrnici 2020/612/EU ze dne 4. května 2020. Tato směrnice měla být převedena do 1. listopadu 2020. Předmětem směrnice je jednak udělování řidičského oprávnění i na skupinu B+E bez omezení, když je výcvik s automatickou převodovkou a držitel dělal skupinu B s manuální převodovkou a změna kubatury skupiny A2. S ohledem na množství neprojednaných zákonů tato věc zůstala viset někde ve vzduchoprázdnu v Poslanecké sněmovně.

Při projednávání tohoto zákona začalo být zřejmé, že Senát návrh vrátí zpět do Poslanecké sněmovny. Nám se podařilo vyjednat s panem senátorem Kortyšem zařazení alespoň jednoho z bodů – možnost automatické převodovky na B+E. To se podařilo a bylo to v Senátu schváleno.

Text v zákoně zní: „11. V § 90 odst. 2 písm. b) se slova "C, C+E, D nebo D+E" nahrazují slovy "B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 nebo D1+E".“. Na první pohled je to nesrozumitelné. Je třeba si přečíst úplné znění:

§ 90 Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel

(2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy4) s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A, ruční páka spojky. Omezení řidičského oprávnění se neprovede, jde-li o řidičské oprávnění

b) pro skupinu B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 nebo D1+E, je-li žadatel již držitelem řidičského oprávnění uděleného pro řízení vozidel zařazených alespoň do jedné ze skupin B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 nebo D1+E, které není omezeno pouze na řízení vozidel vybavených automatickou převodovkou.

Pro nás to bude znamenat, že bude možné využívat stejné vozidlo na výcviku skupiny B s automatickou převodovkou i na skupinu B+E. Zefektivní se tím využití vozového parku a ušetří nám to náklady na pořízení vozidel, daně, parkování apod.

Rovnocennost skupiny C a T

Trošku pro nás nepříjemný novelizační bod je tento novelizační bod. O ten jsme nestáli a většina z nás se proti němu negativně vymezuje.

Text zní nenápadně: „10. V § 81 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a T".“ Když si přečteme celé ustanovení, dozvídáme se toto:

§ 81 Rovnocennost řidičských oprávnění

(1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1 a T.

Nebudeme se vracet do minulosti a řešit, co se kdy se skupinou C smělo řídit. Jedno je jasné. 17 letý žák zemědělské školy bude smět se skupinou T řídit nákladní Tatru 815 (Phoenix) homologovanou jako traktor, tzv. Tatraktor s největším možným vlekem a nebude smět řídit úplně stejnou Tatru 815, homologovanou jako nákladní automobil N3 s přívěsem. Tento mladý řidič alespoň při výcviku řídil traktor s přívěsem. Zde se nechceme zabývat absurditou spojenou s Tatraktory.

Oproti tomu řidič se skupinou C, který nikdy přívěs neřídil, bude smět řídit nákladní Tatru 815, ovšem bez přívěsu a od 21 let s profesním osvědčením, digitální kartou a za dodržení Nařízení 561/2006/ES. Od teďka bude smět řídit zmíněný Tatraktor s přívěsem (vždyť je to skupina T) aniž by s tím měl jakoukoli zkušenost. Ovšem stejnou soupravu C+E řídit nesmí. Jak logické….

Od této novinky se Asociace autoškol distancuje. My bychom byli navrhli pro řízení traktoru ze skupiny C udělat doplňovací zkoušku podle § 45b zákona č. 247/2000 Sb. Tato doplňující zkouška by neřešila teoretický test (byla by tedy vhodná i pro cizí státní příslušníky, kvůli jejich zaměstnávání se tento legislativní paskvil navrhoval), ale zároveň by v praktické zkoušce ověřil zkušební komisař, zda je skutečně držitel skupiny C schopen řídit traktor s přípojným vozidlem a nebude tak rizikem pro účastníky silničního provozu….

Nikdo se nás ale nezeptal. Považujeme to za nešťastné, ale jak říkal klasik Jára Cimrman: „může o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat“.

Závěrem jedna pikantnost: nikdo se neobtěžoval opravit ustanovení § 80a odst. 1 písm. h¨, kde je uvedeno: „Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmenech g) a i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,“. Takže podle § 80a se skupinou C traktor řídit nesmíme, ale podle § 81 ano. Takže se ptáme, jak to tedy vlastně je? To asi neví ani autor…