Záchrana TISKU 837

16. 02. 2021
Vzhledem tomu, že skončila schůze Poslanecké sněmovny, na které byla zařazena novela zákona č. 247/2000 Sb. pod číslem TISKU 837 a s ohledem na aktuální situací jsou obavy, aby se stihla projednat, obrátili jsem se na poslance a na ministra dopravy s prosbou na zařezení novely na projednatelné místo programu. Text dopisu zde:
Záchrana TISKU 837

Záchrana TISKU 837

Vzhledem tomu, že skončila schůze Poslanecké sněmovny, na které byla zařazena novela zákona č. 247/2000 Sb. pod číslem TISKU 837 a s ohledem na aktuální situací jsou obavy, aby se stihla projednat, obrátili jsem se na poslance a na ministra dopravy s prosbou na zařezení novely na projednatelné místo programu. Text dopisu zde:

Praha 16. 2. 2021


Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře

obracíme se na Vás s prosbou, zda byste nám mohli pomoci se zařazením TISKU 837 na nejbližší jednání schůze sněmovny. Zjistili jsme, že schůze, na které byl tento bod v programu s číslem 253, skončila.

Jedná se o návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předloha vznikla v rámci pracovní skupiny pro autoškolství na Ministerstvu dopravy. Byly identifikovány nejpalčivější problémy při provozování autoškoly v podmínkách aktuálního znění zákona č. 247/2000 Sb. („autoškolský zákon“). Návrh jejich řešení je formou malé technické novely zákona. Jedná se ryze o odborné řešení problémů. Návrh je nekonfliktní a má prioritně přínos pro provozovatele autoškol, zkušební komisaře i žadatele o řidičská oprávnění. Sektor autoškol na tyto změny zákona dlouhodobě čeká a jsou signály, že změny budou pozitivně přijaty.

Některá ustanovení novely, zejména redukce počtu opravných zkoušek a současně prodloužení lhůty na opravné zkoušky může zásadním způsobem ovlivnit jak přípravu žadatelů, tak aktuální problémy s nedodržováním lhůt na zkoušky z důvodu potíží způsobených COVID 19.

Vláda ČR k tomuto tisku vyslovila souhlasné stanovisko.

Tímto Vás žádáme o pomoc se zařazením tohoto tisku na takovou pozici jednání schůze, aby mohl být projednán v nejbližším termínu.

Ing. Aleš Horčička 

předseda Asociace autoškol ČR 

Tel: 723 876 052 


JUDr. Ing. Ondřej Horázný

místopředseda Asociace autoškol ČR

Tel: 737 28 29 30Příloha: Tisk 837

Přehled navrhovaných změn zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

1. Zvýšení denního limitu počtu výcvikových hodin jízdy u jednoho žadatele. Přispěje ke kvalitnější a efektivnější přípravě žadatelů.

2. Budoucímu učiteli autoškoly se umožní, aby se mohl účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. Přispěje k lepší přípravě nových učitelů.

3. Upřesnění, že učitel autoškoly při výcviku praktické jízdy na pozemní komunikaci smí dohlížet pouze na jednoho žadatele. Dosud nejednoznačný text. Zvýší bezpečnost žadatelů.

4. Odstranění nadbytečné povinnosti, když se s žadatelem musí na zkoušku z testů dostavit učitel autoškoly. Zjednoduší a zefektivní práci autoškole.

5. Omezení počtu opakovaných zkoušek zvýší motivaci žadatelů o kvalitní přípravu ke zkoušce. Hrozba opakování výcviku po 3. pokusu zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů. Zkvalitnění přípravy žadatelů.

6. Možnost provádění každé části zkoušky z praktické jízdy motocyklů jiným komisařem, a s tím související rozdělení hodnocení každé ze dvou částí praktické zkoušky samostatně. Zefektivní práci komisařů a usnadní žadateli opakované zkoušky – bude opakovat pouze tu část zkoušky, ze které neprospěl.

7. Prodloužení 6 měsíční lhůty pro opravné zkoušky na 12 měsíců v návaznosti na omezení počtu opravných pokusů dle bodu 5. Stávající 6 měsíční lhůta činí velké problémy. Žadatelům o skupiny na motocykly umožní dokončit na jaře zkoušky, pokud započali zkoušku v období září – říjen a neprospěli. Napomůže i zlepšení situace s nedodržováním lhůt na zkoušky z důvodu potíží způsobených COVID 19.

8. Sjednocení podmínek zkoušek žadatelů a přezkoušení řidičů po zákazu či vybodování. Sjednocení podmínek u žadatelů a řidičů na přezkoušení zjednoduší a zpřehlední systém.

Přílohy:

admin/files/2021/Zachrana-TISKU-837-pro-autoskoly.pdf

admin/files/2021/t083700.pdf