Odborné stanovisko Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely zákona o silničním

06. 02. 2019
Hlavní teze a doporučení odborného stanoviska Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely zákona o silničním provozu podaného Ministerstvem dopravy 1. 2. 2019 do systému eKLEP: Odkaz na kompletní materiál zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB8YDBH6N
Odborné stanovisko Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely zákona o silničním

Odborné stanovisko Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely zákona o silničním provozu podaného Ministerstvem dopravy 1. 2. 2019


Hlavní teze a doporučení odborného stanoviska Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely zákona o silničním provozu podaného Ministerstvem dopravy 1. 2. 2019 do systému eKLEP: Odkaz na kompletní materiál zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB8YDBH6N

Asociace autoškol ČR jako nejvýznamnější spolek sdružující provozovatele autoškol, kteří mají v hlavní náplni práce vzdělávání řidičů, a to jak nových řidičů, tak profesionálů, se znepokojením reaguje na připravovaný návrh zákona, který nereflektuje ověřené přístupy nám blízkých okolních států ke vzdělávání i sankcionování řidičů.


 1. Hlavní a zásadní nedostatky navrhované novely zákona v bodech:

a) Změny ve správním trestání

Návrh se zaměřuje na kosmetické, byť zdánlivě systémové změny sazeb za přestupky,

přičemž tyto nejsou logické a neodpovídají plně závažnosti.

b) „Řidičský průkaz na zkoušku“ jako pouhé snížení počtu maxima bodů začínajícím řidičům

Pouhé zvýšení represivního přístupu k začínajícím řidičům bez edukativní části nezvýší jejich

kvalitu v době zákazu řízení, možná dokonce zhorší jejich motorické návyky.

c) K preventivnímu působení bodového systému a možnosti informování o záznamu bodů

Princip bodového systému je založen na „obavě ze ztráty ŘP na základě vědomí o

nedostatečném počtu bodů“. Stávající ani navrhovaný způsob tuto informovanost neřeší.

d) Absence výchovné práce s problémovými a ohroženými řidiči

Neuplatňovat pouze represi, ale v rámci správního trestání přijmout některé osvědčené

instituty trestního práva, umožňující preventivní a výchovnou práci s ohroženým řidičem.

Stejně tak v průběhu zaznamenávání bodů.

e) Umožnění řídit traktory po udělení řidičského oprávnění na nákladní automobil

Dne 19. 1. 2013 byla v souladu se směrnicí 2016/126/ES tato nelogická možnost zákonem

zrušena a nyní se bez jakékoliv diskuze s odborným sektorem opět vrací. Navíc ve variantě

možnosti řídit traktor s mnohatunovým přípojným vozidlem bez držení skupiny C+E.


2. Asociace autoškol ČR, z.s. doporučuje následující řešení (doplněno o podrobnosti v příloze):

Add 1 a) Změny ve správním trestání

Přepracovat skutkové podstaty přestupků a skutečně je odstupňovat podle závažnosti.

Add 1 b) Druhá fáze vzdělávání začínajícího řidiče po udělení řidičského oprávnění

(Přijmout rakouský model a edukativně a výchovně pracovat s mladým řidičem v období min. 1 roku

po získání ŘP, dopravně-psychologický rozbor, praktické ověření jeho řízení v autoškole, nadstavbový

kurz bezpečné jízdy.)

Add 1 c) Informování řidiče o udělení trestných bodů a jejich výši v okamžiku uložení sankce

Řidič musí vždy dostat informaci o záznamu každého bodu do svého bodového konta tak, aby jej

obava ze ztráty ŘP donutila bezpečněji a ohleduplněji řídit motorové vozidlo. Stát tuto informaci musí

zajistit vhodným způsobem vždy s vydáním každého rozhodnutí.

Add 1 d) Výchovně a edukativně pracovat s ohroženým řidičem (namísto trestu zákazu činnosti a

při dosažení určitého počtu bodů, např. 8 bodů z max. 12)

Řidič, kterému hrozí zákaz řízení či vybodování, by měl mít možnost získat tzv. „druhou šanci“ a

„polepšit se“, tedy pracovat na zlepšení svého myšlení i kvality řízení. Může to být prostřednictvím

tzv. „veřejně prospěných prací v dopravě“, praktických a teoretických hodin v autoškole podle typu

přestupků, dopravně-psychologický rozbor svých přestupků, atd. K represi přistoupit až po selhání

preventivního působení.

Výsledkem bodového systému pak má být zodpovědný a ohleduplný řidič. Ideální je tedy dát mu

povinnost sebereflexe ještě před odebráním ŘP tak, aby si uvědomil nutnost dodržovat stanovená

pravidla silničního provozu a aplikoval je v praxi. Pokud se již vyboduje, měly by taktéž nastoupit

shora naznačené instituty.

Add 1 e) Řízení traktorů se skupinou C

Zásadním problémem je přímý rozpor se Směrnicí 2016/126/ES v článku 4. Podrobnosti jsou uvedeny

v příloze.


3. Závěrečné doporučení Asociace autoškol ČR, z.s.

Asociace autoškol ČR, z.s. důrazně doporučuje tento návrh novely zákona stáhnout

z projednávání a kompletně jej přepracovat, protože připomínkové řízení ani

pozměňovací návrhy nepovedou k dosažení deklarovaného cíle, tedy ke zvýšení

bezpečnosti silničního provozu v České Republice.

Věříme, že výše uvedené podněty budou přínosné pro přípravu nového návrhu změny zákona.

Asociace autoškol ČR je připravena a odhodlána dále pracovat na zvýšení bezpečnosti silničního

provozu formou zvyšování kvality vzdělávání řidičů v České Republice a na spolupráci na legislativních

změnách.

Za výkonnou radu spolku

Asociace autoškol ČR, z.s.

Čajkovského 1

130 00 Praha 3

JUDr. Ing. Ondřej Horázný

předseda spolku

asociace@autoskol.cz

www.asociaceautoskol.cz


Přílohy:

1. Odborné stanovisko AAČR novela zákona č. 361-2000 Sb.-úvod

2. Odborné stanovisko AAČR novela zákona č. 361-2000 Sb. - rozbor

3. Druhá fáze výcviku řidičů AAČR 2019-02-01

4. Evaluation of Austrian 2nd phase_Michael Gatscha

5. Přestupky a body platný stav k lednu 2019

6. Reforma právních základů pro zdokonalování řidičů v Rakousku

7. Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018